EKÁER

Az EKAER rendszer az áfa-csalások megelőzését szolgálja, azzal hogy egy új adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő, így új adathalmazt biztosít az adóhatóság számára a kockázatelemzésre és a visszaélések figyelésére.

Az Art. 22/E §. 2015. január 01.-től (a 2015. január 01-én és az azt követően megkezdett fuvarozások tekintetében) új adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő a termékek közúti,

útdíjköteles gépjárművel (3,5 t feletti össztömegű tehergépjárművek) történő áruforgalmával kapcsolatosan,
nem útdíjköteles gépjárművekkel végzett áruforgalommal kapcsolatosan, HA:
kockázatos élelmiszerek a 200kg/nettó 250e értéket meghaladják
más kockázatos termékek az 500kg/nettó 1 millió Ft értéket meghaladják

/ A kockázatos élelmiszerek fogalmát az új adócsomag még nem tartalmazza, ez a későbbiekben kerül megállapításra, valószínűleg ide fognak tartozni az áfa-csalásokkal leginkább érintett (cukor, gabona), valamint a belföldi fordított adózás alá eső termékek (hús, acéltermékek).

Közúti fuvarozással járó tevékenység:

a) EU-ból történő termékbeszerzés/egyéb célú behozatal,
b) EU-ba történő termékbeszerzés/egyéb célú kivitel
c) belföldön nem végfelhasználó részére történő első adóköteles termékértékesítés.

Közúti fuvarozással járó tevékenységet kizárólag EKAER számmal rendelkező adózó folytathat.

EKAER szám:

Az Art. 11. sz. melléklete határozza meg, hogy a szám kiadásához milyen adattartalmú bejelentést kell tenni az adóhatóság irányába.

A bejelentési kötelezettség elsősorban nem a fuvarozókat, hanem az áru kereskedelmében érintett belföldi feleket:

az eladót/feladót [közösségen belüli értékesítés és belföldi fuvarozás], terheli, a felrakodás megkezdéséig
vevőt/címzettet [közösségen belüli beszerzés] terheli, a fuvarozás megkezdéséig

Be kell jelenteni:

a feladó adatait és a felrakodás címét,
a címzett adatait és a kirakodás (átvétel) címét,
az EKAER számhoz tartozó termék(ek)
megnevezését,
VTSZ számát (4 számjegyig, kockázatos termék esetén 8 számjegyig),
a bruttó tömeget kg-ban,
a veszélyességi bárcaszámot,
a termékek cikkszámát (ha rendelkezésre áll),
különböző ellenérték és beszerzési ár adatokat.
a fuvarozásról is adatot kell szolgáltatni, így be kell jelenteni
a jármű forgalmi rendszámát
a várható kirakodási/ felrakodási időpontot.
fuvarozás indoka (termékértékesítés/beszerzés/bérmunka/egyéb cél)
kockázatos termék belföldre irányuló értékesítése esetén
a kirakodási címen található ingatlant használó vállalkozás adatait,
a bejelentő elérhetőségeit (telefonszám, e-mail cím),
a fuvarozás jogcímét is
forgalmi rendszám

Minden egyes bejelentéshez a rendszer egy 15 napig érvényes azonosítót (EKAER-számot) generál, amely kapcsolódik a fuvarhoz. Az EKAER által nyomon követhető lesz az áru útvonala, illetve számos, az árumozgással kapcsolatos adatot is meg kell adni.

A bejelentési kötelezettségnek ügyfélkapus felhasználónévvel és jelszóval az EKAER elektronikus felületén kell eleget tenni.

NÉBIH FELIR: Az új rendszer az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság hatáskörébe tartozó termékek esetén kizárólag a FELIR azonosítóval rendelkező ügyfelek szállítmányához ad számot. Vámtarifaszám alapján állapítható meg, hogy az adott termék FELIR köteles-e, TEÁOR szám alapján, hogy az adott vállalkozás FELIR regisztráció köteles-e (vagy már rendelkezik-e FELIR azonosítóval).

A rendszer másik sarkalatos pontja, hogy élelmiszer uniós tagállamból történő behozatala esetén azt csak a 3/2010 (VII. 5.) VM rendelet alapján bejelentett első magyarországi tárolási helyen engedi kirakodni, így regisztrálni kell azt a telephelyet, első magyarországi tárolási helyet is, ahol az árut először betárolták.

Kockázati biztosíték nyújtási kötelezettség:

Kockázatos élelmiszerek fuvarozásakor MINDIG,
Más kockázatos termékek esetén közösségen belüli beszerzésnél és a belföldi forgalomban az első adóköteles értékesítésnél

A biztosíték összege az előző kéthavi (60 napi) nettó forgalom 15%-a, ami összegében nagyobb, mint egyhavi áfa.

Egyszerre több szállítmány indítása esetén nem valamennyi szállítmányt kell kockázati biztosítékkal fedezni, csupán a legmagasabb értékűt, azonban a nem megfelelő mértékű biztosíték nyújtása esetén nem lehet új EKAER számot kiadni.

A kockázati biztosítéknyújtási kötelezettség teljesíthető közvetlenül az állami adóhatóság által vezetett, elkülönített letéti számlára fizetéssel vagy garancia nyújtásával.

Ez alól mentesülhet az,

aki minősített adózói adatbázisban szerepel (nemzetközi segélyszállítmányt fuvarozó gépjármű, katonai gépjármű, stb.), vagy
legalább 2 éve működik, és szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

Szankciók:

A jogszabály alapján a bejelentés pótlására nem, csak bizonyos időn belüli módosítására van lehetőség, a bejelentés nélkül fuvarozott termék pedig automatikusan igazolatlan eredetűnek minősül, mely után 40%-os mulasztási bírság szabható ki. [Ha nem jelentkezett be, automatikusan elutasítják az így beadott ÁFA- visszaigényléseit – türelmi idő: január 15-ig.]

A Bírság objektív, tehát attól függetlenül kiszabható, hogy pl. minden más dokumentum (szerződés, megrendelés, elfogadott árajánlat, stb.) rendelkezésre áll, vagy a bejelentés elmaradása nem róható a kötelezett terhére.

Az adóhatóságnak lehetősége lesz továbbá a bírság mértékében az

áru lefoglalására, (ha mulasztási bírságot szabnak ki, a bírság összegének mértékéig)
hatósági zár alá vételére is (ha a rakomány jellege, a szállítmány és a rendeltetési hely közötti összhang hiánya, illetve egyéb kockázati tényezők indokolják, valamint abban az esetben, ha a termék fuvarozásában érintett általános forgalmi adó alany a nyilatkozattételt megtagadja) à hatósági pecséttel ellátott csomagzár, vagy raktérzár

Mind a lefoglalás, mind a zár alá vétel alól kivételt képet az élő állat, valamint a gyorsan romló termékek.

Az EKAER szám megállapításnak rendjét, az EKAER elektronikus felületén történő bejelentést, változás-bejelentést, a kockázati biztosíték mértékének folyamatos meghatározását szabályozó rendelet, illetve a kockázatot termékek és kockázatos élelmiszerek körét meghatározó rendelet még nem kerültek kihirdetésre.